Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego www.apakowanie.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Comparme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F.Klimczaka 5 lok 95 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494490, NIP 5213664910, REGON 147067912.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej polityka plików “cookies”].
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątek następuje w sytuacji, kiedy jest to wymagane przepisami prawa, jest wymagane do celów wynikających z umowy, chyba, że nie otrzymamy w tym zakresie wyraźnej zgody.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis apakowanie.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. Dane są przechowywane tak długo, jak długo będą one potrzebne. Wymóg przechowywania danych znajduje swoje źródło w obowiązujących przepisach ustawowych. Jeżeli przepisy prawa nie określają okresu przechowywania, dane są przechowywane do celów realizacji zamówienia oraz fakturowania, a także jako potwierdzenie prawidłowego wykonania umowy, do wygaśnięcia okresów odpowiedzialności, a następnie są usuwane.
 12. Oprócz prawa do otrzymania danych, Klientom przysługują następujące prawa:
 13. prawo do zwrócenia się z prośba o informację, jakie dane są przechowywane;
 • prawo do zwrócenia się z prośbą o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie swoich danych osobowych pod warunkiem, że działania te są dozwolone przez prawo i zgodne z obowiązującymi warunkami umowy;
 • prawo do otrzymania danych osobowych podanych w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo sprzeciwu, dotyczy całego przetwarzania danych, wynikające z art. 6 ust. 1 punkt f RODO.
 1. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.