Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Comparme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F.Klimczaka 5 lok 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494490, NIP 5213664910, REGON 147067912(dalej: „Comparme” bądź „Sprzedawca”), za pośrednictwem sklepu internetowego www.apakowanie.pl określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Comparme sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym apakowanie.pl, zwanym dalej Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym apakowanie.pl bądź dokonująca zakupów bez rejestracji. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Comparme Sp. z o.o. jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

§ 2

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego apakowanie.pl.
 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego apakowanie.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego apakowanie.pl.
 4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  a. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
  b. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym u kuriera lub innego dostawcy przesyłki;
  c. poprzez system płatności elektronicznych.
 5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Comparme Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Comparme Sp. z o.o. ul. F.Klimczaka 5 lok 95 Warszawa lub elektronicznie na adres [email protected] W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Comparme sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

§ 3

Zamówienia i Sprzedaż

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.apakowanie.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Klient może dokonać również zakupów bez rejestracji.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym apakowanie.pl
  2. otrzymywania indywidualnych rabatów,
  3. udziału w promocjach i konkursach,
  4. opiniowania produktów.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  1. wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie apakowanie.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:,
  2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego apakowanie.pl,
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy apakowanie.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu apakowanie.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu apakowanie.pl. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z sklepu internetowego również w sytuacji, gdy Klient dokonuje zakupu bez rejestracji.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.apakowanie.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie  apakowanie.pl.
 4. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym apakowanie.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.
 7. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Kupujących korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość” – zakupy bez rejestracji. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu i adres ewentualnej dostawy Towaru. Kupujący powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu.
 8. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” zakupy bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Kupującym a Sprzedawcą nowej Umowy Sprzedaży. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:
  1. dane Zamówienie zostaje anulowane, albo
  1. Umowa Sprzedaży zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Kupującego dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

§ 4

Dostawa produktów

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym apakowanie.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Kupującego za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.
 3. Kupujący może także odebrać zamówiony produkt w magazynie apakowanie.pl
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki elektronicznie pod adresem [email protected] (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 8. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), Klient powinien zgłosić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki elektronicznie pod adresem [email protected] (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
 9. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Comparme może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby apakowanie.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Apakowanie.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 1, 2 i 3 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). apakowanie.pl informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

§ 6

Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by taką reklamację wysłał elektronicznie na adres [email protected] z tytułem „Reklamacja”
 3. Reklamowany towar należy dostarczyć do magazynu Sprzedającego będącego miejscem zakupu towaru, pod adresem Park Logistyczny Hillwood ul. Okólna 45, Hala B rampa 31-32 05-270 Marki
 4. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres magazynu Sprzedającego.
 5. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 6. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o pozytywnym zakończeniu procedury reklamacyjnej. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat za magazynowanie z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 10% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej dla magazynu Sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku Comparme Sp. z o.o. jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 07 maja 2019 roku.